Conventional in Tagalog – English to Tagalog TranslationWhat is Conventional in Tagalog?

CONVENTIONAL IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Conventional means are based on or in accordance with what is generally done or believed.

In Tagalog, it can be translated as “KARANIWAN” or “KUMBENSIYONAL.”

Here are some example sentences using this word:

 • Nina is very conventional in her views.
 • While microwaves heat up food more quickly, most food tastes better when it is cooked in a conventional oven.
 • We must reduce the danger of war by controlling nuclear, chemical and conventional arms.
 • In many cultures, a handshake is a conventional greeting exchanged between people meeting for the first time.
 • The chairman made a few conventional remarks that nobody expect.
 • Most of her books are conventional detective stories.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Napaka-karaniwan ni Nina sa kanyang mga pananaw.
 • Habang ang mga microwave ay nagpapainit ng pagkain nang mas mabilis, karamihan sa mga pagkain ay mas masarap kapag ito ay niluto sa isang karaniwang oven.
 • Dapat nating bawasan ang panganib ng digmaan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga armas nuklear, kemikal at kumbensyonal.
 • Sa maraming kultura, ang pakikipagkamay ay isang karaniwan na pagbati na ipinagpapalit sa pagitan ng mga taong nagkikita sa unang pagkakataon.
 • Ang tagapangulo ay gumawa ng ilang karaniwang mga pahayag na hindi inaasahan ng sinuman.
 • Karamihan sa kanyang mga libro ay mga kumbensyonal na kuwento ng tiktik.

You may also read: Ambiguous in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.Source link