Descend in Tagalog – English to Tagalog TranslationWhat is Descend in Tagalog?

DESCEND IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Caution means to move or fall downward.

In Tagalog, it can be translated as “PAGBABA.”

Here are some example sentences using this word:

 • If a prisoner is badly treated, he may descend to violence.
 • Millions of tourists descend on the area every year.
 • Other people may gossip, but don’t descend to their level.
 • The balloon descended slowly.
 • The sale items are arranged in descending order according to price.
 • More than 10,000 protesters are expected to descend on the nation’s capital this morning.
 • The company will descend into bankruptcy if it cannot raise funds.
 • Descending the mountain was even more dangerous than climbing it.
 • By the end of the film, the angel will descend into hell to fight for the human race.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Kung ang isang bilanggo ay tinatrato nang masama, maaari siyang mahulog sa karahasan.
 • Milyun-milyong turista ang bumababa sa lugar bawat taon.
 • Maaaring magtsismis ang ibang tao, ngunit hindi bumaba sa kanilang antas.
 • Dahan-dahang bumaba ang lobo.
 • Ang mga bagay na ibinibenta ay nakaayos sa pababang pagkakasunud-sunod ayon sa presyo.
 • Mahigit 10,000 nagpoprotesta ang inaasahang bababa sa kabisera ng bansa ngayong umaga.
 • Ang kumpanya ay bababa sa bangkarota kung hindi ito makakaipon ng mga pondo.
 • Ang pagbaba sa bundok ay mas mapanganib kaysa sa pag-akyat dito.
 • Sa pagtatapos ng pelikula, bababa ang anghel sa impiyerno upang ipaglaban ang sangkatauhan.

You may also read: Caution in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

comment(s) for this post “Descend in Tagalog – English to Tagalog Translation”. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.Source link